background background

Ettelbréck

Mir an de Kommissiounen

Hei fënns Du eng Iwwersiicht vun de Gréngen an de konsultative Kommissiounen an Aarbechtsgruppen. Wann s Du Froen zu eiser Aarbecht hues, zéck net a maach eis ee Mail op nordstad@greng.lu!

D’Rapporte vun den eenzelne Kommissioune kann een um Site vun der Gemeng Ettelbréck fannen.

Portraitsfoto vum Eric Steichen
Eric Steichen – Member Finanzkommissioun
Portraitsfoto vum Gast Werner
Gast Werner – Member Bautekommissioun
Portraitsfoto vum Jasmina Dzogovic
Jasmina Muric-Dzogovic – Member Kommissioun “Zesumme liewen”
Portraitsfoto vum Lynn Hagen
Lynn Hagen – Member Chancëgläichheetskommissioun
Portraitsfoto vum Katja Kons
Katja Kons – Member Schoulkommissioun
Portraitsfoto vum Christof Theis
Christof Theis – Member Sport- a Jugendkommissioun
Portraitsfoto vum Svenja Birchen
Svenja Birchen – Co-Presidentin Ëmweltkommissioun & Member Klimateam
Portraitsfoto vum Claude Majerus
Claude Majerus – Member Sécherheetskommissioun
Philippe Thill – Member Verkéierskommissioun
Portraitsfoto vum Claude Feltgen
Claude Feltgen – Member Aarbechtsgrupp Reider
Lou Steichen – Member Aarbechtsgrupp Archiven
Eng Portraitsfoto vum Marthy Thull
Marthy Thull – Member CIPA-Kommissioun
Eng Portraitsfoto vum Monique Poncelet
Monique Poncelet – Member Kooperatiounskommissioun